Press release: Commission to hold public meeting in Llandrindod Wells

The Charity Commission, the independent regulator of charities in England and Wales, has announced that its next public meeting will be held on 7 June 2016 at the Metropole Hotel in Llandrindod Wells.

William Shawcross, Chairman of the commission and board member Eryl Besse will open the meeting followed by a range of presentations from senior staff and external speakers. The meeting will focus on how charities can improve their financial resilience. Sessions will include:

 • managing your finances – 15 key questions to ask
 • improving the way your charity works
 • digitisation of the commission

The sessions will be followed by a group discussion on current issues facing trustees, in which trustees can share real-life problems and potential solutions. Attendees will also hear an update on the commission’s activities and have the opportunity to ask questions before the meeting concludes.

The event is free to attend and is aimed at providing charity trustees, employees and advisers with best practice guidance and encouraging good governance.

The meeting will take place from 11am to 3pm at the Metropole Hotel, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5DY. The full agenda is available on our public meetings page.

To confirm your attendance, please email PublicMeetings@charitycommission.gsi.gov.uk. Places are limited and will be allocated on a first-come, first-serve basis. Please note that only 2 attendees per organisation will be permitted to attend. Members of the press are also welcome to attend the event and are asked to register their interest with the press office directly.

Papers for public meeting on 7 June 2016

Ends

PR25/16


Notes to editors

 1. The Charity Commission is the independent regulator of charities in England and Wales. To find out more about our work, see our annual report.
 2. Search for charities on our online register.
 3. Details of how the commission reports on its regulatory work can be found on GOV.UK.

Press office

Email
pressenquiries@charitycommission.gsi.gov.uk

Press enquiries – office hours
0300 065 2123

Press enquiries – out of hours
07785 748787

Y Comisiwn i gynnal cyfarfod cyhoeddus yn Llandrindod

Mae ymddiriedolwyr, elusennau a chynghorwyr elusen yn cael eu gwahodd i fynychu’r cyfarfod ar 7 Mehefin 2016.

Mae’r Comisiwn Elusennau, rheoleiddiwr annibynnol elusennau yng Nghymru a Lloegr, wedi cyhoeddi y bydd ei gyfarfod cyhoeddus nesaf yn cael ei gynnal ar 7 Mehefin 2016 yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrindod.

William Shawcross, Cadeirydd y comisiwn ac Eryl Besse aelod o’r bwrdd fydd yn agor y cyfarfod. Yna bydd ystod o gyflwyniadau gan uwch staff a siaradwyr allanol. Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar sut y gall elusennau wella eu gwytnwch ariannol. Bydd y sesiynau’n cynnwys:

 • rheoli eich arian – 15 o gwestiynau allweddol i’w gofyn
 • gwella’r ffordd y mae eich elusen yn gweithio
 • digido y comisiwn

Bydd y sesiynau yn cael eu dilyn gan drafodaeth grŵp ar faterion cyfredol sy’n wynebu ymddiriedolwyr, lle gall ymddiriedolwyr rannu problemau bywyd go iawn ac atebion posibl. Bydd mynychwyr hefyd yn clywed y newyddion diweddaraf am weithgareddau’r comisiwn ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau cyn fod y cyfarfod yn gorffen.

Mae’r digwyddiad am ddim, ac mae wedi’i anelu at ddarparu ymddiriedolwyr elusen, gweithwyr a chynghorwyr gyda chanllawiau arfer gorau ac i annog llywodraethu da.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal o 11:00-3:00 yng Ngwesty’r Metropole, Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5DY. Mae’r agenda llawn ar gael ar ein tudalen cyfarfodydd cyhoeddus.

I gadarnhau eich presenoldeb, anfonwch e-bost at PublicMeetings@charitycommission.gsi.gov.uk. Mae lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Dim ond dau fynychwyr o bob sefydliad fydd yn cael fod yn bresennol. Mae croeso i aelodau’r wasg hefyd i fynychu’r digwyddiad a gofynnir iddynt gofrestru eu diddordeb gyda swyddfa’r wasg yn uniongyrchol.

Papurau ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus ar 7 June 2016

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Elusennau yw rheolydd annibynnol elusennau yng Nghymru a Lloegr. I gael gwybod mwy am ein gwaith, gweler ein adroddiad blynyddol
 2. Chwiliwch am elusennau ar ein cofrestr ar-lein cofrestr ar-lein
 3. Manylion am sut y comisiwn yn adrodd ar ei waith rheoleiddio ar gael ar GOV.UK

Swyddfa’r wasg

Ebost
pressenquiries@charitycommission.gsi.gov.uk

Comments are closed.